Seksuelle problemer hos menn

Seksuelle problemer kan være et vanskelig tema. Impotens, tidlig sædavgang og manglende utløsning er blant de hyppigste problemene. Forstyrrelser i seksuallivet er vanlig, og det har ofte en psykisk årsak.

Mannens seksuelle problemer kan være et vanskelig tema. For mange menn er det forbundet med skam og nedrighet dersom de opplever problemer i intimt samvær. Ofte kan det være så vondt å erkjenne slike problemer at mannen trekker seg unna istedenfor å gå inn i problemet, forstå det og deretter undersøke mulige løsninger. Opplevelsen av ikke å prestere godt nok i sengen kan rett og slett være så betent at mannen velger å flykte fra problemet istedenfor å gjøre noe med det. I denne artikkelen skal vi kort se på de vanligste seksuelle problemene hos menn, og samtidig drøfte noen av de fysiske og psykologiske sidene ved forstyrrelser i seksualfunksjonen.

Forfatteren Karl Ove Knausgård drøfter gjentatte ganger forskjellige aspekter knyttet til maskulinitet gjennom Min kamp bøkene. Blant annet beskriver han en episode hvor han må gå på babysang med sin datter. Det viser seg at det er lite menn på babysang, og Knausgård føler seg beklemt og utilpass blant alle de syngende kvinnene. Det kan se ut som om han nærmer seg et angstanfall i situasjonen dominert av små bar, kvinner og nynning.  I sin beskrivelse av dette reflekterer Knausgård over hva som skjer med ham på babysang, og han konkluderer med at den overveldende ”kvinnelige auraen” som omsvøper hele situasjonen truer med å “frarøve” ham sin maskulinitet, noe han i neste omgang frykter vil avstedkomme en form for impotens.

Knausgård skriver på en fantastisk måte og maler et godt bilde av den impotens som meldte seg i situasjonen. Babysang er sannsynligvis et forum hvor de maskuline kvaliteter ikke finner sin plass, det kan i neste omgang føre til prestasjonsangst, noe som videre er en avgjørende faktor i forhold til potensproblemer. Verre blir dette dersom mannen i utgangspunktet er usikker på sin maskulinitet, og kanskje lider av et manndomsaktig mindreverdighetskompleks, hvor behovet for å beskytte det som er igjen av ”testosteronaktige egenskaper” blir ennå mer presserende i en situasjon hvor feminine kvaliteter er i overvekt.

I tillegg skildrer Knausgård opplevelsen av for tidlig sædavgang i flere kapitler, og han er inne på opplevelser hvor han ikke får det til i det hele tatt. Som forfatter er Knausgård en vågal og åpen person som sannsynligvis gir språk til opplevelser som veldig mange mennesker kjenner igjen fra sitt eget liv. Seksuelle problemer er svært utbredt, og grovt sett snakker man om tre ulike kategorier:

  1. Problemer med å få ereksjon, noe som altså kalles impotens.
  2. Problemer knyttet til beherskelse i forhold til utløsning. Her er for tidlig sædavgang et vanlig problem.
  3. Problemer med å få utløsning i det hele tatt.

Impotensproblemer

Impotens er noe de aller fleste menn opplever én eller flere ganger i løpet av livet. Ofte handler impotens om prestasjonsangst. Behovet for å imponere kvinnen blir så presserende at frykten for å svikte melder seg som et dilemma. Ofte har man forestillinger om hva kvinnen ønsker, hva hun forventer og hvordan man må være en slags “supermann” for å tilfredsstille henne godt nok. Mentalt sett begynner man å sammenligne seg med et idealbilde av en supermannelsker, hvorpå prestasjonsangsten kan slå til med voldsom kraft. I nyetablerte forhold er dette et ganske vanlig fenomen. Dersom det har vært tidligere menn i kvinnens liv, kan mannen i et nyetablert forhold få et inderlig ønske om å prestere bedre seksuelt sett i forhold til kvinnens tidligere erfaringer. I neste moment kommer frykten for å ikke være like god som tidligere menn, og behovet for å gjøre et godt inntrykk blir så omseggripende at evnen til å være naturlig og avslappet til stede i akten blir forstyrret.

Skyldfølelse er en annen komponent som kan føre til impotens. Ved utroskap er dette et relativt alminnelig fenomen. I en utroskapssituasjon kan det forekomme at mannen har en sterk iboende lojalitet til sin kone eller kjæreste, noe som gir seg utslag i impotens som dermed kan forhindre et fullbyrdet samleie. Problemene kan også oppstå dersom mannen har vært utro, og følelsen av skyld dukker opp i seng med sin sedvanlige partner.

Aggressivitet er en annen følelse som kan gi ereksjonsproblemer. Her er det gjerne snakk om en ubevisst aggresjon rettet mot partneren. Kanskje er mannen irritert, føler seg ufri eller har andre uoverensstemmelser med sin partner som ikke har funnet en løsning. Man har ikke snakket om eller belyst problemene, og dermed bærer mannen på et underbevisst sinne mot sin kone eller kjæreste. Når impotens forekommer i slike tilfeller, er det fordi mannen mer eller mindre ubevisst ”straffer” sin partner, og impotensen blir et rent fysisk ”symbol” på at mannen ikke vil gi sin kjærlighet til partneren.

Man sier at sex etter krangler kan være svært tilfredsstillende, men det betinger at konflikten løses på en god måte slik at partenes emosjonelle energier blir positivt ladet. Etter krangler som avsluttes på en dårlig måte, risikerer man derimot at impotens inntreffer ved neste forsøk på samleie.

Aggresjon som impotensårsak kan ligge til grunn ved ulike former for samlivsproblemer. Dersom man opplevr at partneren er likegyldig, uinteressert, anklagende og så videre, og man ikke finner rom til å snakke om disse opplevelsene på en forsonende måte, vil det veldig ofte gå ut over sexlivet.

Depressivitet er en annen faktor som i mange tilfeller forringer seksuell lyst betraktelig. Alkohol og rusmisbruk kan også forringe evnen til seksuell utfoldelse.

Ovennevnte aspekter ved impotens er ganske alminnelige og forekommer ofte ved samlivsproblemer. Hos veldig nevrotiske personligheter kan impotens imidlertid bli et vedvarende problem. Nevrotikeren har en tendens til å fortrenge følelser, og opprettholder fortregningen ved å tilstrebe kontroll og ryddighet rundt seg. Nevrotikeren våger ikke å slippe seg løs, i frykt for at det kan åpne for et indre følelsesmessig kaos. Behovet for kontroll er i så henseende en faktor som vanskeliggjør intimt samvær på en tilfredsstillende måte. I livet er det en del ting man ikke kan klare dersom man ikke våger å slippe seg løs. Å sovne og ha sex er to aspekter ved livet hvor man må gi seg hen, noe som kan oppleves vanskelig for personer med et stort kontrollbehov.

For tidlig utløsning

Iver og opphisselse kan føre til for tidlig sædavgang. Det er til fortvilelse både for mannen, som føler seg mislykket, og kvinnen, som går glipp av fornøyelsen. Årsaken til for tidlig sædavgang er først og fremst mangel på erfaring. Det kan også forekomme i nyetablerte forhold hvor interessen er stor og man fremdeles er uvant med hverandre. I slike tilfeller avtar dette problemet etter hvert som forholdet blir mer etablert og man blir tryggere på hverandre.

I tillegg til iver og opphisselsen som følger med ”det nye” og ”spennende”, kan fortidlig sædavgang forekomme i en såkalt nevrotisk form. Den kjente psykoanalytikeren, Johan Cullberg, forklarer for tidlig sædavgang i sin nevrotiske form på følgende måte:

Det finnes imidlertid en alminnelig nevrotisk form, hvor en dyp angst for å miste kvinnen er med på å gjøre det vanskelig for mannen å holde utløsing tilbake. Disse menn er ikke sjeldent intense, ivrige personligheter, som bak den hete fremtoningen har ubevisste aggressive følelser over for kvinnen, kombinert med en angst for å bli forlatt.” (Cullberg, denne utg. 1984, p. 215).

Det undertrykte aggressive elementet hos nevrotikeren kan altså komme til uttrykk i for tidlig sædavgang med den funksjon å frarøve kvinnen en lengre nytelse. Det er ikke slik at mannen gjør dette bevisst for å straffe kvinnen, men noe som foregår på det ubevisste plan, og i dette tilfellet kommer det til uttrykk i for tidlig sædavgang.

For sen utløsning

Det er kanskje en myte at alle menn alltid er parat til sex. Ideen om menns nærmest ustoppelige sexbehov speiler ikke alltid virkeligheten. Noen mennesker sliter med indre usikkerhet og angst, og de forsøker å kompensere for dette ubehaget gjennom kontroll og orden. Dette er igjen en variant av den nevrotiske personligheten, og her er menn godt representert. Et problem hos menn med stort behov for kontroll, er at de ikke alltid evner å slippe seg løs, og resultatet kan være at de opplever vanskeligheter med å få utløsning. Sex krever ofte trygghet og frigjørelse, noe som oppleves skremmende for den nevrotiske personligheten. Nevrotikeren nærer en slags frykt for følelsesmessig kaos, og det psykiske forsvaret jobber med å holde de sterkeste følelser på avstand. Dette forstyrrer situasjoner som krever en slags selvforglemmelse eller fri flyt av følelser og begjær.

Svært kontrollerte menn føler heller ikke den store nytelsen ved sex. I noen tilfeller betrakter de det utelukkende som en slags biologisk nødvendighet som må til for å løsne på et indre trykk.

Fysiske årsaker

Seksuelle problemer kan altså ha psykiske årsaker, men det finnes selvfølgelig også en rekke fysiologiske faktorer som kan føre til forstyrrelser i seksuallivet.

Overanstrengelse er en relativt vanlig årsak til impotens.

Neurasteniske tilstander kan også føre til seksuelle dysfunksjoner. Neurasteni er ett litt gammelt, og til dels utgått begrep, men det skulle i utgangspunktet beskrive en del karakteristiske symptomer beslektet med det psykosomatiske området. Det kjennetegnes blant annet av irritabilitet ovenfor lyder og ytre stimuli, overfølsomhet over for ubehageligheter og aggressivitet, tendens til psykosomatiske reaksjoner som hodepine, magesmerter, lavt blodtrykk og svimmelhet, og i tillegg forbindes neurasteni med en følelse av å bli raskt veldig sliten og trøtt. At denne tilstanden også påvirker seksualdriften, har vært en vanlig antakelse, og man regner ofte med at neurasteni kan ha årsaker av mer biologisk art.

Enkelte medisiner, spesielt eldre varianter av antipsykotiske preparater, kan føre til impotens.

Som tidligere nevnt kan langvarig alkoholisme også føre til nevrologiske forstyrrelser som påvirker og nedsetter seksualdriften. Sukkersyke kan også medføre dette. Ut over disse biologiske årsaksforholdene, er det sjelden grunn til å anta at seksuelle problemer hos menn skyldes fysiske skavanker. Veldig ofte handler det om psykologiske mekanismer, noe det er det viktig å vite om, slik at problemet kan håndteres på best mulig måte. For menn er det ofte særdeles skambelagt å ikke fungere optimalt i sengen, noe som gjør at de vegrer seg for å gå inn i de psykiske sidene ved problemkomplekset. Eventuelt anskaffer de preparater som forsterker deres seksuelle prestasjoner, noe som på sikt kan bli en uheldig løsning. I et parforhold bør man tilstrebe så mye trygghet og åpenhet rundt disse temaene som mulig. På den måten kan man komme til kjernen i problemet, oppdage eventuelle emosjonelle konflikter og snakke om dette på en åpen og ikke klandrende måte. Ofte er det den beste medisin for seksuelle problemer i et parforhold.

 En dag med selvutvikling?

Er du interessert i psykologi presentert på en fortåelig og praktisk måte? Er du interessert i selvutvikling? Sjekk ut våre dagskurs i  psykologi og mindfulness som selvutvikling!

Kilder

Cullberg, Johan (1999). Dynamisk psykiatri i teori og praksis. Tano Aschehoug. (Anbefales!)

Cullberg, Johan (1984) Dynamisk psykiatri i teori og praksis. Hans Reitzel forlag A/S, København.

Psykolog Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

1 kommentar

  1. […] Den dynamisk orienterte psykiateren Johan Cullberg legger til at langvarig seksuell utilfredsstillelse hører til denne kategorien av problemer. Det kan forekomme en slags oppladning av frustrasjon når en partner vekker sterke seksuelle behov, som av en eller annen grunn ikke tilfredsstilles. Cullberg eksemplifiserer denne teorien ved en kvinne, hvis mann for alt for tidlig utløsning, og avslutter samleiet istedenfor å tilfredsstille henne på annen måte. Et annet eksempel kan være en dame som opplever sterke kjedekramper ved samleie, og derfor må begrense seksuell aktivitet. Mannen kan være ”lojal” og støttende, legge bånd på sin skuffelse og seksualdrift, inntil angsten kommer (les mer om seksuelle problemer i denne atikkelen). […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here