#1 – Hvilken religion har rett?

  Ateisten møter den troende til debatt rundt livets mest sentrale spørsmål. I denne episoden vil ateisten vite hvilken religion som har rett. De troende har ulike forestillinger og Gud, meningen med livet og hva som skjer når vi dør. Hvordan kan kan tro at man er velsignet med sannheten når millioner av andre mennesker er like skråsikre på at deres forståelse er suveren. Ateisten stiller spørsmålet, og den troende får anledning til å svare. Hvilken posisjon som argumenterer best, blir opp til deg å vurdere.

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

  8 KOMMENTARER

  1. Mitt utgangspunkt er hva bibelens svarer på dette. Syns at folk som er oppriktig interessert i hva som er rett, skal kunne resonere seg frem til dette, med litt hjelp selvfølgelig. Når vitenskapen studerer naturen, menneskekroppen , så oppdager noen det hvor fantastisk ting harmonerer, fra det alle minste, til det største i universet. samt at det er så komplisert at det må være en mektig intelligens skaper som står bak . Mem skaperverket sier ikke hvem dette er. Bibelen sier hvem det er , og ved å studere bibelen med en oppriktig innstilling, som for eksempel en oppriktig forsker gjør, så vil en også kunne skjønne hvilken religion som gjør det bibelen sier. Med andre ord, bibelen avslører falsk religion, men indentifiserer sann religion, og vil da kunne se hvem som lever etter det bibelen sier.

  2. Hvis en ser dette ut fra et rent menneskelig perspektiv, der en konge eller en mektig person lar noe vise hva de duger til, og hvem denne mektige personen kan bruke som sine tjenere. Kanskje denne mektige personen vil bygge en by, og inviterer mange til å være med på dette viktige arbeidet. Alt er til rettelagt slik at det skal være enkelt å skjønne hvordan denne byen skal bli til osv. Mange prøver seg, men etter en tid blir bare noen få godkjent, fordi de følger forskriftene nøye, ja de gjør det som er rett., og at de har et ønske om å gjøre byggherren fornøgd. Da blir det ikke slik at hvem som har rett, men hvem som gjør det som byggherrer har gitt instrukser om. På samme måte kan en si om religion, selv om det er en simpel sammenligning her.

  3. Så ut fra bibelsk ståsted, så la Gud menneskeheten under forgjengeligheten etter syndefallet . Derfor kan ingen i utgangspunktet påberope seg å ha rett, for vi er alle underlagt forgjengeligheten, men mennesker kunne søke å finne Gud igjen. Men et hvert menneske er fremmedgjort for Gud, så lenge ikke menneskene har forstått hva guds vilje er, og gjør etter den. Mange kan smykke seg med store religiøse titler, sett fra et menneskelig ståsted. men det hjelper lite å være selvrettferdig hvis de ikke forstår og gjør det som er rett i Guds øyne.

  4. Det er blitt skrevet mange bøker, så hvorfor skal bibelen være rettesnoren , vår veileder, ja vår autoritet på det åndelige. Svaret er svært enkelt . Bibelen er inspirert av Gud. Hvordan vet vi det ? Jo bibelen gi selv svaret på det.
   Det betyr at alle som har vært med på å skrive ned de 66 bøkene som finnes i bibelen er inspirert av Gud. På hvilken måte, og hvorfor ? Vel Gud kunne bruke englene til dette arbeide, men han valgte ufullkomne mennesker som var trofaste og hadde en oppriktige innstilling. Så egentlig så var det Gud som skrev bibelen, på samme måte som en forretningsmann brukte en sekretær til å skrive hans tanker.

   Dette gjør at bibelen fikk den dynamikk og oppriktighet som lett kunne appellere til alle slags mennesker. Hvorfor kan vi si at bibelen ikke er et menneskeverk, på lik linje med andre bøker ? Nettopp fordi bibelens innhold har en råd tråd igjennom hele bibelen, og den er fullstendig harmonisk på en måte som ingen menneske kunne finne på, på egen hånd. nemlig temaet guds rike. Mange av skribentene levde i forskjellige tidsperioder, ja noen skrev ned før andre skribenter var født. Derfor må den religion som lever etter bibelens prinsipper og følger dens veiledning og påbud i livet, være verd en undersøkelse for den som søker etter det som er rett.

  5. Her er 6 bibelske punkter som viser hva som skulle kjennetegne de sanne kristne, eller den sanne religion.

   1. Guds tjenere baserer sin lære på Bibelen.

   Bibelen selv sier: «Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til undervisning, til irettesettelse, til å bringe ting i rette skikk, til opptuktelse i rettferdighet, for at gudsmennesket kan være fullt dugelig, fullstendig utrustet til all god gjerning.» (2. Timoteus 3: 16, 17) Apostelen Paulus skrev til sine medkristne: «Da dere mottok Guds ord, som dere hørte av oss, tok dere imot det, ikke som menneskers ord, men slik som det i sannhet er, som Guds ord.» (1. Tessaloniker 2: 13) Den sanne religion bygger derfor ikke på menneskers synspunkter eller tradisjoner, men på Guds inspirerte Ord, Bibelen. Jesus Kristus, vårt eksempel, baserte sin lære på Guds Ord. I bønn til sin himmelske Far sa han: «Ditt ord er sannhet.» (Johannes 17: 17) Jesus trodde på Guds Ord, og alt han lærte andre, stemte med Skriftene. Jesus sa ofte: «Det står skrevet.» (Matteus 4: 4, 7, 10) Så pleide han å sitere et skriftsted. De som tilhører Guds folk i vår tid, holder heller ikke fram sine egne tanker. De tror at Bibelen er Guds Ord, og de baserer sin lære helt og fullt på det som står der.

   2. De som utøver den sanne religion, tilber bare den sanne Gud og de gjør hans navn kjent.

   Jesus sa: «Det er herren (grunnteksten Jahve, eller en vanlig norsk uttalelse, er Jehova ) din Gud du skal tilbe, og det er bare ham du skal yte hellig tjeneste.» (Matteus 4: 10) Guds tjenere tilber derfor Jehova og ingen annen. Denne tilbedelsen innbefatter det å fortelle folk hva den sanne Guds navn er, og hvordan han er. I Salme 83: 18 står det: «Du, som har navnet Jehova, du alene er Den Høyeste over hele jorden.» Jesus viste ved sitt eksempel at det er viktig å hjelpe andre til å lære Gud å kjenne. I bønn til Jehova sa han: «Jeg har gjort ditt navn kjent for de mennesker du gav meg av verden.» (Johannes 17: 6) De som utøver den sanne religion i vår tid, underviser også andre, slik at de får lære om Guds navn, hans hensikter og hans egenskaper.

   3. De som tilhører Guds folk, viser hverandre ekte, uselvisk kjærlighet.

   Jesus sa: «Av dette skal alle vite at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.» (Johannes 13: 35) De første kristne levde etter dette og elsket hverandre. Ekte kjærlighet overvinner sosiale, etniske og nasjonale barrierer og fører til at folk blir forent i et sterkt brorskap med ubrytelige bånd. (Kolosserne 3: 14) De som tilhører falske religioner, har ikke et slikt kjærlig brorskap. Hvordan vet vi det? De dreper hverandre på grunn av nasjonale konflikter eller etniske ulikheter. Sanne kristne griper ikke til våpen for å drepe sine kristne brødre og søstre eller noen andre. Bibelen sier: «Guds barn og Djevelens barn kjennes på dette: Enhver som ikke øver rettferdighet, er ikke av Gud, og det er heller ikke den som ikke elsker sin bror. . . . vi skal ha kjærlighet til hverandre og ikke være som Kain, som var av den onde og drepte sin bror.» — 1. Johannes 3: 10—12; 4: 20, 21.
   Å ha ekte kjærlighet innebærer selvfølgelig mer enn bare det å la være å drepe. Sanne kristne bruker tid, krefter og ressurser på en uselvisk måte for å hjelpe og oppmuntre hverandre. (Hebreerne 10: 24, 25) De stiller opp for hverandre i vanskelige tider, og de er ærlige mot andre. Ja, de går inn for å leve etter Bibelens råd om å «gjøre det som er godt, mot alle». — Galaterne 6: 10.

   4. De sanne kristne anerkjenner Jesus Kristus som den som Gud bruker for å frelse oss.

   Bibelen sier: «Det er ikke frelse i noen annen, for det er ikke noe annet navn under himmelen som er blitt gitt blant mennesker, som vi skal bli frelst ved.» (Apostlenes gjerninger 4: 12) Som vi så i kapittel 5, gav Jesus sitt liv som en løsepenge for mennesker som er lydige mot Gud. (Matteus 20: 28) Jesus er også den som Gud har utnevnt til Konge i det himmelske riket som skal herske over hele jorden. For at vi skal få evig liv, må vi adlyde Jesus og leve etter hans lære. Det er derfor Bibelen sier: «Den som viser tro på Sønnen, har evig liv; den som ikke adlyder Sønnen, skal ikke se livet.» — Johannes 3: 36.

   5. De som utøver den sanne religion, er ikke en del av verden.

   Da Jesus ble forhørt av den romerske stattholderen Pilatus, sa han: «Mitt rike er ikke en del av denne verden.» (Johannes 18: 36) Uansett hvilket land Jesu sanne disipler bor i, er de undersåtter av hans himmelske rike og holder seg derfor strengt nøytrale i verdens politiske saker. De tar ikke parti i dens konflikter. Men de blander seg ikke opp i hva andre velger å gjøre når det gjelder å stemme ved valg, melde seg inn i et politisk parti eller stille som politisk kandidat. Og selv om de som tilber Jehova, er nøytrale i politiske spørsmål, er de lovlydige, for Guds Ord sier at de skal «underordne seg under de høyere myndigheter», som har med styre og stell å gjøre. (Romerne 13: 1) Men når politiske myndigheter krever noe som kommer i konflikt med det som Gud krever, velger de sanne kristne å følge apostlenes eksempel. De sa: «Vi må adlyde Gud som vår hersker mer enn mennesker.» — Apostlenes gjerninger 5: 29; Markus 12: 17.

   6 .Jesu sanne disipler forkynner at Guds rike er menneskenes eneste håp.

   Jesus forutsa: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» (Matteus 24: 14) I stedet for å oppmuntre folk til å stole på at jordiske herskere skal løse deres problemer, forkynner Jesu Kristi sanne disipler at Guds himmelske rike er menneskenes eneste håp. (Salme 146: 3) Jesus lærte oss å be om denne fullkomne regjeringen da han sa i mønsterbønnen: «La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matteus 6: 10) Guds Ord har forutsagt at dette himmelske riket «skal knuse og gjøre ende på alle disse rikene [som eksisterer nå], og selv skal det bestå til uavgrensede tider». — Daniel 2: 44.
   Hvilket religion oppfyller de bibelske kravene til den sanne religion?

  6. Her er mitt svar på første podcast:
   Ved å stille spørsmålet “Hvilken religion har rett” så har du implesitt sagt at det fins religion.
   Er det da slik at alle mannesker følger en form for religion enten man er ateist eller ikke?
   Har alle mennesker med sin bestemte tro sin egen religion?
   For min egen del ønsker jeg ikke å bli plassert i bås om ateist, agnostiker eller noe annen form for lære
   eller oppfatning.
   Ut ifra det tar jeg det til etterretning at det fins ulike former for trosretninger og respekterer at
   folk har ulike synspunkt, men mener samtidig at jeg selv har rett.
   Jeg er ydmyk i forhold til at folk tenker forskjellig, men jeg har et eget ønske om å
   bruke mine egene tanker til å påvirke andre.
   I podcasten gjøres det en grundig redgjørelse av de største religionene som jeg ikke har brukt så mye tid
   på å sette meg inn i. Jeg har basert egen tro på mange timers grublinger og resonement
   og landet på egen overbevisning om hva som er riktig.
   Selv om jeg har mine tanker om de ulike religionene som er presentert i denne podcasten så ønsker jeg ikke
   å kommentere de ulike religionene.
   Når det er sagt så er det jo ikke noe tvil om hvilken religion som har utviklet seg mest og klart å tilpasse
   seg det moderne samfunnet. Nå har jeg riktignok ikke satt meg inn i andre religioner, men jeg tror
   ikke det er noen andre religioner som i så stor grad har prøvd å være åpen for andre religioner som Kristendommen.
   Men trenger vi Kristendommen? Det vil jeg komme tilbake til i senere kommentar om “Trenger vi religion?”

   Svaret kan også leses her https://ariansen.blogspot.no/

  7. Her stilles det ulike filosofiske spørsmål med hovedtema “Hvilken religion er den rette”.
   Her er mitt svar på denne podcasten.

   Ved å stille spørsmålet “Hvilken religion har rett” så har du implesitt sagt at det fins religion.
   Er det da slik at alle mennesker følger en form for religion enten man er ateist eller ikke?
   Har alle mennesker med sin bestemte tro sin egen religion?
   For min egen del ønsker jeg ikke å bli plassert i bås om ateist, agnostiker eller noe annen form for lære
   eller oppfatning.
   Ut ifra det tar jeg det til etterretning at det fins ulike former for trosretninger og respekterer at
   folk har ulike synspunkt, men mener samtidig at jeg selv har rett.
   Jeg er ydmyk i forhold til at folk tenker forskjellig, men jeg har et eget ønske om å
   bruke mine egene tanker til å påvirke andre.
   I podcasten gjøres det en grundig redgjørelse av de største religionene som jeg ikke har brukt så mye tid
   på å sette meg inn i. Jeg har basert egen tro på mange timers grublinger og resonement
   og landet på egen overbevisning om hva som er riktig.
   Selv om jeg har mine tanker om de ulike religionene som er presentert i denne podcasten så ønsker jeg ikke
   å kommentere de ulike religionene.
   Når det er sagt så er det jo ikke noe tvil om hvilken religion som har utviklet seg mest og klart å tilpasse
   seg det moderne samfunnet. Nå har jeg riktignok ikke satt meg inn i andre religioner, men jeg tror
   ikke det er noen andre religioner som i så stor grad har prøvd å være åpen for andre religioner som Kristendommen.
   Men trenger vi Kristendommen? Det vil jeg komme tilbake til i senere kommentar om “Trenger vi religion?”

   Svaret kan også leses her : https://ariansen.blogspot.no/

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here