Om WebPsykologen

Bakgrunn

WebPsykologen ble opprettet i november 2009 som et privat initiativ. Bak idéen ligger det flere år med artikkelskriving og planlegging før vi endelig begynte å få til en oversiktlig struktur og nok materiale til å lansere WebPsykologen som et internettbasert tidsskrift eller psykologiblogg med fokus på psykologi, psykoterapi, selvutvikling, psykologi i samfunnet og eksistensielle spørsmål. Det er psykologspesialist Sondre Risholm Liverød og psykolog Janne Risholm Liverød som står bak prosjektet.

Sondre var ferdig utdannet psykolog i 2005 og har deretter arbeidet i psykisk helsevern for voksne ved Sørlandet Sykehus HF. Liverød har tre års etterutdannelse ved Institutt for Gruppeanalyse (IGA), og har derfor mye av sitt daglige virke i gruppeterapi for mennesker med angst, depresjon og personlighetsforstyrrelser. I tillegg har Liverød hatt et stort engasjement i forhold til videreformidling av psykologifaget, noe som har resultert i denne hjemmeside, flere bokprosjekter samt en utstrakt virksomhet i forhold til foredrag, workshops og kurs for pasienter, helsearbeidere og bedrifter innenfor en rekke temaer i det psykologiske landskapet hvor mennesker møter mennesker. Liverød er spesialist i klinisk voksenpsykologi.

I et intervju med Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser snakker Sondre mer om sine holdninger til terapi og helbredelsesprosesser. Intervjuet handler også om hvordan vi forstår psykiske lidelser og hva som skal til for å skape forandring. Les intervjuet her.

Janne Risholm LiverødJanne Risholm Liverød fungerer både som medredaktør, forfatter og kvalitetssikrer på siden. Hun var ferdig utdannet psykolog i 2005. Deretter jobbet hun ved psykiatrisk poliklinikk for voksne ved Sørlandet Sykehus HF i to år. På bakgrunn av en stor interesse for voksenpsykiatri og psykoterapi, har Janne Risholm Liverød to års etterutdannelse ved Institutt for psykoterapi. I tillegg har hun interessert seg for nevropsykologi, noe som har ført henne mot spesialisering i klinisk nevropsykologi. Siden 2007 har hun jobbet ved avdeling for voksenhabilitering med medfødte og tidlig ervervede hjerneskader ved klinikk for Rehabilitering i Kristiansand (SSHF). Parallelt har hun utført nevropsykologisk praksis på avdeling for rehabilitering med fokus på senere ervervede hjerneskder. I øvrig har Janne R. Liverød blant annet deltatt i prosjekter vedrørende mennesker med asberger syndrom.

WebPsykologens målsetninger

I hovedsak ønsker WebPsykologen å gjøre psykologifaget interessant, relevant og praktisk anvendelig for så mange mennesker som mulig. I et markedsorientert samfunn som setter høye krav til effektivitet og raske løsninger, blir ofte de brede og dype forståelsene ignorert. WebPsykologen vil likevel forsøke å vinne frem med dybdepsykologiske refleksjoner fordi det sannsynligvis er avgjørende for mental helse og livskvalitet. Hovedmålsetningen er å publisere nye artikler hver uke og supplere med videomateriale fra foredragsvirksomhet og intervjuer med dyktige fagfolk.

Know your enemy” skriver Sun Tzu i boken The Art of War. For å vinne en krig må man først forstå sin fiende, og nettopp det er noe av tanken bak denne hjemmesiden. Dersom man sliter med utbrenthet, depresjon, angst eller andre psykiske ubehageligheter, vil mer kunnskap om problemenes natur ofte være første skritt på veien mot ny balanse i eget liv. Mange av artiklene og innslagene på Psykologi-TV vil dermed henvende seg til folk flest, men vi tilstreber også å publisere fagartikler med høy kvalitet og relevans for alle som jobber innenfor psykisk helse. I tillegg ønsker vi at siden skal fungere som en resurs for mennesker med interesse innenfor psykologi, filosofi, psykoterapi, mental helse og selvutvikling.

 

Artikler

WebPsykologen skriver artikler innenfor mange områder. Som nevnt skrives artiklene med litt forskjellig vanskelighetsgrad. Enkelte artikler er skrevet for psykologer og psykologistudenter, noe er skrevet primært for helsearbeider, mens et stort flertall av artiklene er skrevet for allmennheten. Vi håper at mennesker som engasjerer seg i livsfilosofiske anliggende og ulike selvutviklingsprosjekter vil finne mange inspirerende artikler.

Foreløpig satser vi på å skrive mange utfyllende artikler innenfor følgende kategorier:

(1) Hverdagspsykologi: Hverdagspsykolog ser på det å være menneske, utviklingen av personlighet og samspillet oss imellom. Samliv, ensomhet, sorg, depresjon, angst, omsorgssvikt og kommunikasjon er noen temaer.

(2) Psykiske lidelser: Angst depresjon, personlighetsforstyrrelser, PTSD, psykose, traumer, schizofreni og andre psykiske lidelser er tema for WebPsykologens artikler i denne kategorien.

(3) Livsfilosofi: Psykologi og filosofi er to fagfelt som overlapper hverandre. WebPsykologen er svært opptatt av de filosofiske og eksistensielle sidene ved menneskets tilværelse.

(4) Behandling og Psykoterapi: Vi drøfter psykologisk behandling og samtaleterapi. Det er mange terapeutiske teknikker og tradisjoner, og vi vil undersøke behandling for mentale lidelser fra mange perspektiver.

(5) Selvhjelp og Selvutvikling: Her vil psykologene formidle kunnskap som kan anspore til psykologisk selvhjelp. Innsikt og forståelse kan ofte hjelpe mennesker til selvutvikling, vekst og livskvalitet.

(6) Personlige Erfaringer: Her ønsker vi at mennesker med viktige personlige erfaringer i forhold til mental helse kan dele sine opplevelse, synspunktet eller meninger.

(7) Psykologi i Kultur og Samfunn: Her ønsker vi samfunnsengasjement på bakgrunn av psykologisk kunnskap. Et psykologisk perspektiv på kulturen basert på sosialpsykologi og samfunnspsykologi.

(8) Barne- og Ungdomspsykologi: Med utgangspunkt i pedagogisk psykologi beskriver vi endringene i opplevelser og atferd gjennom oppveksten. Med utviklingspsykologi ser vi på oppdragelse og utvikling fra barn til voksen.

(9) Arbeids- og Organisasjonspsykologi: Artikler om psykologiske aspekter ved samarbeid, utvikling og nytenkning i bedrifter og organisasjoner. Psykologi som praktisk redskap på arbeidsplassen.

(10) Positiv Psykologi: Positiv psykologi handler om menneskets resurser, talenter og livsorienteringer. Fokus er måten vi tenker på og tema er hva som skaper velvære, god helse og personlig vekst.

(11) Kropp og Psyke: Psykologien må forholde seg til en dualisme som peker på uforenelige grunnbegreper i forståelsen av kropp og psyke. Kan tanken påvirker kroppen og vice versa? Hvordan henger kropp og sinn sammen?

(12) Fagartikler: I denne kategorien poster vi psykologiske fagartikler forankret i akademisk psykologi og forskning innenfor psykologi og psykiatri.

(13) Medikamentell Behandling: Av og til er psykiatriske medisiner en del av behandlingen for psykiske lidelser. Vi ser på bruksområdet, og drøfter kontroverser i forhold til psykofarmaka.

(14) Helsepsykologi: Spørsmålet er hvordan biologi, atferd og sosial kontekst påvirker menneskers helse og sykdom. Vi tar blant annet for oss livsstil, overvekt og psykologisk behandling av kreft.

(15) Familie og Samliv: Her tar vi for oss psykologi i parforhold, ekteskap og familieforhold. Skillsmisse, parterapi, oppdragelse og andre problemstillinger knyttet til familielivet er tema.

(16) Krisepsykologi: Krisepsykologi handler om krisehåndtering ovenfor barn og voksne. Vi ser på intervensjoner i en akutt fase og i perioden etter en ulykke. Hvordan forholder man seg til kriser er tema.

(17) Negative Leveregler: Å bli forlatt, overbeskyttet, mishandlet, ekskludert eller fratatt noe, kan skape en negativ leveregel eller livsmønster som får gjenklang utover i hele livsforløpet.

(18) Bok- og Filmanmeldelser: Bøker og filmer anmeldt fra en psykologisk innfallsvinkel. Vi setter fokus på psykologien i litteratur og film. Her trenger det ikke å dreie seg om fagbøker eller filmer om psykologi, men det må komme frem hvordan filmen eller boka har en psykologisk relevans eller fomidler innsikt i meneskets psykologi på en særlig måte.

(19) Drømmer: Drømmer er bilder, tanker, lyder eller følelser som spiller seg ut i vårt hode mens vi sover. Vi ser på psykologisk betydning av drøm og drøm i psykologisk utvikling og behandling.

(20) Rettspsykologi, kriminalitet og antisosial atferd: I skjæringspunktet mellom psykologi og rettsvesenet finner vi rettspsykologi. Det handler om anvendt psykologi med innsamling, undersøkelse og presentasjon av psykologiske bevis i juridisk øyemed. I denne kategorien skriver vi også mye om psykopati og forståelse samt behandling av kriminelle psykopater.

(21) Diagnostisering og Utredningsverktøy: Diagnostisering og kartlegging foregår på bakgrunn av psykologiske undersøkelser og utredningsverktøyer. Her drøfter vi psykologiske tester og utredning.

(22) Forskning: Psykologisk forskning skriver seg både fra naturvitenskapen, humanvitenskapen og samfunnsvitenskapen. Vi drøfter både kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode.

(23) Avhengighet: Er avhengighet en sykdom, et valg eller et psykologisk problem? Her ser psykologen på avhengighet av alkohol, narkotika, tobakk, gambling, shopping, sex, mat, videospill, internett og jobb.

(24) Selvmord: Suicidologi er vitenskapen om selvmord, selvdød, frivillig død eller suicid. Vi ser på psykologiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver på en aktiv handling med døden til følge.

Psykologi-TV

Psykolog-TV kan man blant annet følge webpsykologen i sin hverdagspraksis. Her får du være med på den delen av behandlingen som baserer seg på psykoedukasjon. Gjennom foredrag og diskusjonsgrupper presenteres ulike temaer og innfallsvinkler til psykologiske problemer. Vi gjør oppmerksom på at mange av foredragene er spilt inn i dialog med gruppen, noe som betyr at de ikke følger en planlagt forelesningsstruktur, men improviseres i takt med tilbakemeldingen fra gruppemedlemmene. På denne måten opprettholder vi autentisiteten i undervisningen, men vi risikerer at enkelte usagn formuleres på en uheldig måte eller at innholdet blir noe svekket av spontaniteten i en slik undervisningssituasjon.

Psykologi-TV vil også presentere intervjuer med dyktige fagfolk. Disse videoene vil utspille seg som en dialog rundt eksistensielle dilemmaer og forståelser av menneskets psykologi. I tilleg plukker WebPsykologen ut andre relevante videoer i forhold til psykologi og selvutvikling.

 

Forfatterne

WebPsykologen har knyttet til seg en rekke gode fagfolk og skribenter. Ved å samarbeide med fagfolk med ulik ekspertise både fra inn- og utland sørger WebPsykologen for å skape stor bredde i forståelsen av psykisk helse. Forfatterne presenterer seg under bidragsytere.

 

Kommenter siden

 

WebPsykologen håper at artiklene kan gi rom for refleksjon og diskusjon, og du er hjertelig velkommen til å kommentere sakene i kommentarfeltet på slutten av hver artikkel og hvert videoinnslag. Alle kommentarer må godkjennes av WebPsykologen, men vi tilstreber å vurdere kommentarene fortløpende slik at de raskt vises på siden. Kommentarer med upassende eller ufint innhold sorteres ut.

 

Finansiering

 

WebPsykologen mottar ingen økonomisk støtte. Vi er imidlertid svært interessert i økonomiske bidrag som kan hjelpe oss å nå våre målsetninger.

Støtte fra veldedige og humanitære organisasjoner er meget velkomment. På sikt er vi avhengig av en form for finansiering for å opprettholde høy faglig kvalitet i artiklene på siden. Som sagt ønsker WebPsykologen at siden blant annet skal brukes som psykoedukasjon og folkeopplysning i forhold til mental helse. Dersom du eller din organisasjon vil støtte et slikt prosjekt, vil det annonseres med stor takknemmelighet på WebPsykologens hjemmesider.

Det garanteres at alle bidrag til WebPsykologen omsettes i nyttige artikler og videoinnslag som kan fremme informasjon om psykisk helse og behandling- og selvhjelpsstrategier til så mange som mulig. Det er også mulig å øremerke finansiell støtte dersom det ønskes at penge skal brukes på et bestemt tema. Eksempelvis kan man gi støtte og anmode om at bidraget brukes til kunnskapsformidling om eksempelvis kvinner og depresjon. I et slikt tilfelle vil hele bidraget brukes til artikler eller videoinnslag om det ønskede tema. Ta gjerne kontakt i forhold til bidrag eller spørsmål her.

Rapporter en feil

Feil av teknisk, semantisk eller innholdsmessige karakter ønsker vi selvfølgelig å rette opp. Dersom du oppdager feil på sidene, setter vi stor pris på din tilbakemelding her.

 

Opphavsrettigheter

Alt innholdet på WebPsykologen.no er opphavsrettslig beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. – åndsverkloven – av 12. mai 1961. Publisering, kopiering og annen distribusjon av teksten er ikke tillat uten godkjenning fra WebPsykologen.no. Ta kontakt dersom det er spørsmål eller ønske om en avtale i forhold til noe av materialet på siden.

Ansvar

WebPsykologen og forfatterne på disse sidene kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for problemer av personlig karakter som forbindes med bruk av denne websiden. Artiklene er ment som inspirasjon, innsikt og håndtering av psykologiske problemstillinger, men vi kan ikke ta ansvar for misforståelser eller oppfattelser av innholdet som på noen måte volder skade på brukeren av denne siden. En av våre intenderte hensikter er å øke menneskers selvforståelse og mulighet til å løse konflikter og problemer av psykisk art, men dersom brukeren henter andre fortolkninger ut av innholdet på disse sidene, som av en eller annen grunn får en negativ konsekvens for vedkommende, vil WebPsykologen fraskrive seg ansvaret for slike fortolkninger og presiserer at forvaltningen av informasjonen hviler på leseren.

Når det gjelder Psykologi-TV forsøker vi hele tiden å drøfte viktige temaer på en faglig, forståelig og underholdene måte, men WebPsykologen vil igjen presisere at videoene er spilt inn i et autentisk miljø og kan inneholde feil og uheldige formuleringer som følge av umiddelbarheten i foredrags- og intervjusituasjonene.

Artikkelbildene

Rettighetene til bruk av illustrasjonene ved hver artikkel, er kjøpt hos stockphoto. Bildene her på WebPsykologen kan ikke brukes andre steder. WebPsykologen har utelukkende kjøpt en begrenset rettighet som kun gir anledning til publikasjon på våre sider. Dermed vil kopiering og annen distribusjon av bildene regnes som lovbrudd.