Avhengig av porno på nett

Internett åpner for en verden av erotikk i alle fasonger. Pornografi har fått en helt ny arena, og lett tilgang gjør kanskje noe med det menneskelige sinnelag? Er pornoavhengighet en mulig bivirkning?

I dag diskuterer man i stadig større grad overdreven bruk av internett, og hvorvidt dette kan regnes som en form for avhengighet. Amerikanske fagfolk drøfter fortløpende hvorvidt man skal legge til Internet Addiction Disorder (IAD) til den Amerikanske Diagnosemanualen i 2012. Noen forskere er ikke enige i at internettbruk representerer en avhengighet, mange er ikke engang enige om definisjonen av avhengighet, og andre kritikere sier at det rett og slett ikke finnes nok forskning for å kunne måle hva som er ”normalt” bruk og hva som er overdrevet bruk. Dette er store spørsmål man sannsynligvis må bruke mye tid for å trenge inn i (Se artikkelen: Internettavhengighet).

Internett har mange tilbud som kanskje ansporer til ulike typer av avhengighet. I denne artikkelen skal vi se på porno og eventuell avhengighet av pornografi på nett.

Seksualdriften er noe som ligger biologisk forankret i de fleste mennesker, og ulike kulturer har ulike holdninger til menneskets seksualitet. Noen kulturer er åpne og frigjorte i forhold til seksualitet, mens andre kulturer har lagt et tungt lokk av tabuer over temaer knyttet til sex. Uansett hvilke holdninger, idealer og dogmer man er kultivert inn i på dette området, har Internett åpnet for seksuelle fantasier på en helt ny måte. Ved hjelp av noen tastetrykk kan man få tilgang til en hel verden av erotikk i alle avskygninger. For den seksuelt undertrykte kan dette kanskje være en kanal for frigjøring, men kanskje kan den lette tilgangen også føre med seg noen problemer i forhold til et balansert forhold til kropp, sex og samliv? En annen ting er pornografiindustriens mørke sider hvor mange lider en forferdelig skjebne.

For å se på internett og pornografi kan det hende at vi er tjent med å se til Freuds modell på menneskets psyke. Hvilke faremomenter oppstår når pornografi blir så lett tilgjengelig som det er i vårt informasjonssamfunn?

Psykisk sunnhet handler veldig ofte om balanse. Freud sin grunnlegende modell av den menneskelige psyke handlet også om balanse mellom tre psykiske strukturer som han kalte Id, Ego og Superego. Disse strukturene må ikke forstås som konkrete fenomener, men som konsepter som gjør det enklere å forstå psykologiske prosesser i det enkelte individ og prosesser i det mellommenneskelige landskapet.

Id er et uttrykk for drifter som stort sett er biologisk forankret. Id representerer seksualitet (reproduksjonsdrift som sørger for artens overlevelse) og aggressiviteten (selvhevdelsen som sørger for individets overlevelse). Freud mente at Id fungerer på lystprinsippet og søker mot umiddelbar behovstilfredsstillelse. Ego er den instansen som har til oppgave å samordne personligheten i dens handlinger og kompromissdannelser. Ego fungerer som en slags megler mellom individets driftsmessige behov (Id), omverdens krav og menneskets innlærte normer og idealer (Superego).

Id følger altså lystprinsippet, mens Ego følger realitetsprinsippet. Ego er dermed ikke på jakt etter umiddelbar behovstilfredsstillelse, men sørger istedenfor å utsette og tilpasse behovstilfredsstillelse i forhold til de mulighetene som omgivelsene og personligheten tilbyr. Sånn sett kan man si at Ego nettopp driver med balanse, og de som har et sterkt og integrert Ego, er i stand til å ha en balansert livsførsel. Et dominerende Superego kan influere på denne prosessen og sørge for streng kontroll over behov og begjær, og i verste fall føre til en forknytt personlighet med undertrykte behov. Et svakt utviklet Superego kan i motsatt fall føre til en form for karakterforstyrrelse hvor impulser og behovstilfredsstillelse får forrang på en uheldig måte.

Poenget i denne artikkelen er ikke å redegjøre for Freuds modell, som mange mener er utdatert, men snarere se på hva som skjer med mennesket når muligheten for å få tilfredsstilt umiddelbare behov blir stadig enklere via Internett. Bruk av internett gir mennesket en masse muligheter, og noe av det nettet brukes til er altså pornografi og en form for seksuell utfoldelse.

Anonymitet og enkel tilgang har sørget for at det noen kaller for cybersexavhengighet har økt på dramatiske måter. Noen mener til og med at nettporno og såkalt cybersex kan ha en stor og til dels ødeleggende effekt på ekte og intime forhold.

Begrepet Cybersexavhengighet innebærer flere faktorer. Det handler blant annet om å se pornografi, overdreven masturbering, lesing og skriving av sexhistorier, plassering av annonser for å treffe partnere og hyppige besøk i chatterom med seksuelt innhold. Noen involverer seg også i online affærer gjennom chatterom eller via webkamera.

Den anonymiteten og alle de fantasiene som cybersex åpner for, kan føre til at mennesker reduserer sine hemninger og praktisere avvikende og risikofylt seksuell oppførsel. Det er i alle fall et argument fra de som er kritiske til denne utviklingen. I så måte får ID og impulsene stadig større spillerom, mens Egoets og Superegoets konsekvensanalyser og måtehold blir undergravd. Hvis dette utvikler seg til et møntser i personligheten, kan det sannsynligvis få ganske uheldige utfall og kanskje føre til en stadig mer risikabel og lettsindig livsførsel.

Det er vanskelig å finne statistikker som forteller noe nøyaktig om seksuell atferd på nett, og antallet brukere rapporteres ikke, men noen forskere mener at 8-10% av de som prøver cybersex blir avhengige.

Cybersexavhengige eller pornoavhengige mennesker kan etter hvert få problemer med å vedlikeholde forholdet til venner, familie, ektefeller og barn i det virkelige liv. De engasjerer seg i risikofylt oppførsel etter hvert som fantasier blir virkelige. De går online på jobben, og risikerer dermed å miste jobben. De har en tendens til å bruke masse penger på sex-sider og får dermed økonomiske problemer. Noen rapporter mener dessuten at det foreligger en større risiko for at de tar del i ulovlige seksuelle aktiviteter.

Et annet element som trekkes frem i litteraturen på området handler om ”utroskap på nett”. Noen påstår at Cyberseksuelle affærer kan ha like mye emosjonell og ødeleggende innvirkning på ekte forhold som virkelige affærer har. Bedrag og forræderi kan ødelegge nødvendige grunnlag for tillit, og tiden man tilbringer på internett kan forårsake at man forsømmer mellommenneskelige forhold og andre nødvendige aspekter ved tilværelsen.

For den seksuelt hemmede og forknytte personen, kan det derimot hende at Internett blir en arena hvor det er mulig utforske nye sider ved egen seksualitet. Kanskje kan det til og med fungere som en frigjørelsesprosess hvor man blir tryggere på seksuell identitet, kropp og egne behov.

På dette området er det ingen fasitsvar, men spørsmålet er hvordan det blir med den psykiske balansegangen når Internett gjør alt tilgjengelig. I denne sammenhengen er det utrolig mange problemstillinger å ta hensyn til. Hvordan skal barn ferdes i dette landskapet, hva med mulige overgripere, hva med de som blir utnyttet eller misbrukt i denne milliardindustrien og så videre.

I forhold til Freud og hans modell over de psykiske strukturene, kan det hende at nettporno  ikke akkurat står i Egoets tjeneste, men snarere gir Id noen helt nye muligheter. Individets psykiske landskap er tett knyttet til samfunnets utvikling, og når Internett byr på alt mellom himmel og jord, er det sannsynlig at det skjer noen med dynamikken i det menneskelige sinnelag. Problemer knyttet til en form for pornoavhengighet kan kanskje være en av bivirkningene ved Internett (I alle fall for noen).

 

Relatert artikkel

Du finner også flere artikler om relaterte temaer under kategorien Avhengighet.

Kilde

Cullberg, Johan (1999). Dynamisk psykiatri i teori og praksis. Tano Aschehoug. (Anbefales!)

Cullberg, Johan (1984) Dynamisk psykiatri i teori og praksis. Hans Reitzel forlag A/S, København.

Schneider, Jennifer P. and Weiss, Robert (2009). Understanding Addictive Cybersex. Cybersexual Addiction [online]. Hentet fra http://www.cybersexualaddiction.com/understanding.php

Psykolog Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here