Hvilken Gud tror du på?

Forskere fant ut at det finnes fire hovedguder på det «religiøse tilbudstorget». Folk velger å tro på én av fire forskjellige gudsvarianter. Skaper mennesket Gud i sitt bilde etter egne preferanser og behov?

Hvilken Gud tror du på?

 

Det faktum at det ”eksisterer” en rekke forskjellige Guder innenfor ulike trossamfunn, ansporer agnostikeren eller ateisten til å forholde seg skeptisk. Så lenge hver religion tvilholder på sin variant av Gud, og forfekter at deres Gud er den ”sanne Guden”, blir det vanskelig for en ”utenforstående” å vite hvem man skal tro på, og for mange blir det naturlig å ikke tro på noen av dem. I denne artikkelen skal vi se litt på Gudstro i et større perspektiv basert p på den såkalte Baylorstudien. Innenfor en rekke trossystemer forholder man seg til den samme Guden, men man oppfatter Guden på helt forskjellige måter. Baylorstudien setter opp gudstro på et slags kontinuum, og det viser seg at vi ender opp med fire hovedvarianter av Gud.

Psykologens Journal

Dette første avsnittet har til hensikt å sette den følgende teksten inn i kontekst. Da jeg skrev boken «Psykologens journal», hadde jeg et ønske om å utfordre min egen arroganse og utforske livets store spørsmål i møte med mennesker som tenker annerledes enn meg selv. I fem år deltok jeg i kristne menigheter for å bli godt kjent med religiøse mennesker og deres tanker om livet, menneskene og døden. Før jeg gjorde meg kjent med religion, var jeg en hardnakket ateist. Jeg skrev ned alle mine innbitte motforestillinger mot religion, og denne teksten er blant mine tidligste kladder. Her møter du meg som ateist, men i «psykologens journal» møter du en variant av meg som er mange år eldre og har mange nye tanker og erfaringer med menneskets åndelige sider. Hva jeg tror om Gud, er i beste fall uavklart, men jeg opplever at «Psykologens journal», som altså er min egen journal, forteller om en av mine viktigste og mest spennende reiser i livet. Det er ikke en bok som misjonerer for et bestemt perspektiv, men en bok som utforsker menneskets eksistensielle vilkår fra mange ulike og direkte motstridende perspektiver.

 

Baylorstudien

 Forskere ved Baylor Universitet publiserte den definitive studien: Amerikansk pietisme i det 21. århundre. Selv om dataene er hentet fra amerikanske borgere, tegner studien et interessant bilde av gudstro, og kanskje kan tendensene relateres til kristne over hele verden.

Forskerne fant ut at det finnes fire hovedguder på det «religiøse tilbudstorget». Folk velger å tro på én av fire forskjellige varianter av Gud. Disse Gudene ligger på to skalaer som ender opp i fire forskjellige Guder med litt ulike egenskaper. De to skalaene var:

1 – Hvor engasjert er Gud? Er han nær, følger våre bevegelser og griper inn i livets gang, eller fungerer han som en fjern observatør av livets utfoldelse.

2 – Hvor sint er Gud? Er Gud kjærlig og tilgivende som i Det Nye Testamentet, eller er han straffende, langsur og stridig slik vi treffer ham i deler av Det Gamle Testamentet.

I hvilken grad man oppfatter Gud som sint eller snill, fjern eller nær, er selvfølgelig avgjørende for troens innflytelse på vårt liv.

Hvis du tror at Gud er engasjert og kjærlig, baserer du deg på et konsept hvor Gud hjelper til i hverdagslivet på en positiv måte, er tilgivende, god og omsorgsfull.

Hvis du tror at Gud er engasjert, men sint, vil du fremdeles tro at Gud involverer seg i menneskers hverdagsliv, men at han ikke er fornøyd med oss. Kanskje tror du til og med at han er på utkikk etter menneskelige feiltrinn som han kan straffe ved å iverksette orkaner, oversvømmelser eller at han mer spesifikt straffer enkelte familier med ulykke, sykdom og lidelse.

Hvis du ikke tror at Gud er spesielt engasjert, men at han er sint, vil du oppleve en Gud som er fjern i forhold til dagliglivets «gjøren og laden», men likevel venter på å dømme oss etter døden. Kanskje han til om med holder en slags oversikt over alle våre misgjerninger, noe vi blir konfrontert med ved veis ende.

Hvis du tror at Gud er fjern, men ikke spesielt sint, vil du sannsynligvis foretrekke en Gud som setter ting i bevegelse. Han kan være arkitekten bak naturlovene og selve utgangspunktet for alt liv, men deretter lar han menneskene gjøre som de vil. De utvikler seg i takt med livets gang og står ansvarlig for egne gjøremål. Denne Guden er langt mindre fordømmende og involverer seg ikke menneskets sysler.

Hvilken Gud amerikanerne tror på, er omtrent likt fordelt på de fire variantene. Den siste kategorien i Baylor studien var de som ikke tror at Gud finnes, og de utgjorde 5 %.

 

En annen måte å se det på

 Hvordan er det mulig at så mange forskjellige synspunkter på Gud kan eksistere side om side i den samme kulturen? I muslimske land synes innbyggerne å være mere samstemte i sin tro. Den muslimske Guden er stort sett relativt autoritær og litt brysk. Her ser man ikke den samme spredningen som man finner blant kristne i USA.

Svaret finner vi sannsynligvis i kulturen. I USA er det plass til å manøvrere mellom forskjellige synspunkter. Det er konkurranse mellom ulike religioner, og det er konkurranse mellom ulike sekter innenfor samme religion. Dermed står folk fritt til å finne en Gud som samsvarer best med egne preferanser og tanker og hvordan Gud burde være. Dette vil alltid skje når mennesket kan velge sin Gud fra en større meny av alternativer. Folk finner den Guden som resonnerer best med hvordan de selv føler, ønsker og oppfatter at verden henger sammen.

Ateisten påpeker at denne situasjonen er akkurat hva man ville forvente dersom Gud ikke eksisterte i det hele tatt. Alle og enhver kan forme Gud i sitt eget bilde, slik at han passer inn i forhold til personlige preferanser. Dette er på sett og vis stikk motsatt av troslæren som forteller at Gud skapte mennesket i sitt bilde.

Ettersom Norge tilhører de mest sekulariserte områdene på hele kloden, er baylorstudien neppe representativ for vår del av verden. I følge Wikipedia er antall ateister opp mot 85 % i Sverige, 80 % i Danmark og 78 % i Norge. Mulig at de resterende troende kan identifisere seg med én av de ovenstående kategoriene, og at de troende er relativt jevnt fordelt i dette spekteret.

 

Psykologens egen journal

I denne artikkelen er det snakk om religion og religionskritikk. Den er skrevet for mange år siden, men tematikken er noe jeg har utforsket videre. Jeg er ikke lenger så hardtslående i min religionskritikk, selv om jeg fortsatt ser på meg selv som en ateist eller en agnostiker. For å komme i dybden på livets store spørsmål, bestemte jeg meg for å involvere meg i ulike menigheter for å gå i dialog med mennesker som tenker annerledes enn meg selv. Målet var å få nye perspektiver og komme dypere ned i menneskets grunnleggende eksistensvilkår. Dette prosjektet varte i nesten 10 år, og det er noe av det mest spennende og lærerike jeg har gjort. Alt sammen er «journalført» og utgitt som «Psykologens Journal». Denne boken forsøker ikke å overbevise noen om å være kristen eller ateist, men den er et ærlig forsøk på å fremheve de beste argumentene fra begge hold. Er du interessert i spenningsfeltet mellom psykolog, religion og filosofi, håper jeg du klikker deg inn på linken under og anskaffer boken til best pris med gratis frakt og rask levering.

 

Av Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebFilosofen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

2 KOMMENTARER

  1. Kristenheten gjennom 2000 år er basert på avgudsdyrkelse av Jesus Kristus.Det er en 2000 år gammel avsporing. Den Iesus ville formidle et budskap,ikke avgudsdyrkelse av sin person.

  2. Bare det å bruke ordet “Gud” gjør en Gud diffus. Gud betyr noe en ser opp til , noe som en ser som mektigere en seg selv. Derfor så kan en i teorien gjøre mye rart til en Gud. Vi ser ellers at gudene har navn. Bibelen sier at denne verdens Gud er Satan Djevelen, og det kan stemme godt. Men ingen guder kunne eksister hvis det ikke var for den sanne Gud, bibelens Gud. Bibelen fremhever at det ikke var noen guder før han, altså han som skape alt i himmel og på jord. Alle disse andre gudene , både de menneskene har lagd og de opprørske englene som gjorde seg til fiender av Gud, som innbefatter Satan Djevelen som den største, villeder menneskene fordi de mangler kunnskap om den eneste sanne Gud. Så for å kunne skille ut den sanne Gud, så må menneskene lære å kjenne den sanne Gud igjennom bibelen. Bibelen sier : “Dette betyr det evige liv at det tar til seg nøyaktig kunnskap om deg den eneste sanne Gud, og han du utsendte Jesus Kristus. Jesus er også en gud, men ikke selve skaperen, men en svært viktig person i forbindelse med Guds hensikt med Jorden og menneskene, men skulle ikke tilbes. Derfor tror jeg på bibelens Gud, den guden som står bak alt det skapte, inkludert oss mennesker, for han kjenner best til sitt eget skaperverk.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here