Livsfilosofi

Livsfilosofi

Livsfilosofi handler om hvordan vi orienterer oss i livet. Hvordan påvirker følelser våre tanker og handlinger og hvordan kan vi utvikle oss i retning av mer mental balanse og indre ro?

Fri vilje innebærer at vi kan velge det onde, og det er prisen vi betaler for å være selvstendige subjekter til forskjell fra dukker i et teater. Jeg diskuterer ondskap med pastoren, og vi er ikke enige.

Døden lar oss forstå at livet er dyrebart. Ville livet bli meningsløst uten døden som rammen rundt livet? Jeg er ikke så sikker. Hvis det fantes en udødelighetspille, så hadde jeg vurdert den.

Store spørsmål gjør meg urolig. Hva skjer når vi dør? Hva er meningen? Hvorfor er vi her? Istedenfor å unngå tematikken, har jeg utfordret en pastor. Kan vi lære noe, eller blir det bare krangling?

Uten fri vilje kan ingen dømmes eller berømmes for sine handlinger. Vi er styrt av naturlige krefter utenfor vår kontroll, og når vi tror vi handler fritt, er det bare en illusjon.

Jeg er interessert i mennesker og eksistensielle spørsmål: Døden og meningen med livet. Her kan du se min samtale med apologeten Stefan Gustavsson hvor jeg utfordrer troen på Gud og diskuterer de virkelig store spørsmålene.

Mindfulness betyr å frigjøre seg fra gamle vaner og rigide antakelser. Det handler om å være mer åpen og ”psykisk fleksibel” slik at utfordringer kan settes i et større og bevisst valgt perspektiv.

Lykke er ikke avhengig av ytre forhold. Gjennom mental trening og disiplin, kan vi oppnå en varig følelse av lykke. I følge Dalai Lama handler det om først og fremst om medfølelse.

Livet er fult av tankefeller som forfører oss dersom vi ikke har lært å tenke oss om et par ganger før vi konkluderer. De beste menneskene jeg kjenner, er de som har få svar, men mange perspektiver.

Hjernen er en dirigent som tolker nye opplevelser i lyset av tidligere erfaringer og kulturelle føringer. Vårt eget fortolkningsapparat begrenser vår opplevelse og forståelse av oss selv og verden.

Alle de store spirituelle visdomstradisjonene hevder at det finnes tre naturlige bevissthetstilstander: våken tilstand, drøm og dyp søvn. Mindfulness influerer på vår bevissthet. Hvordan?

Mindfulness utvikler våre evner til å håndtere følelser på en mer adekvat måte. Det kan gi oss mental styrke til å akseptere følelser, men ikke fanges av dem.

Ved hjelp av mindfulness kan vi trene opp hjernen og vinne en form for mental styrke som sørger for at vi i større grad evner å beholde balansen i vanskelige og pressede situasjoner.

Sokrates spør om du ikke skammer deg over at du strever for å skaffe deg mest mulig gods og gull, ry og ære, men ikke bryr deg om innsikt eller foredle dine åndsevner. Hva mener du om veien til det gode liv?

”Hvem er jeg?” Et vanskelig og gåtefullt spørsmål. Noen historier gir en fornemmelse av dybden i oss selv, og noen historier rommer en innsikt som kan forandre vårt fokus, vår holdning og vårt liv. Les de selv!

Et dystert sinn på randen til selvmord får plutselig en livreddende innsikt: Du er ikke dine tanker, følelser og erfaringer. Du er ikke innholdet i livet ditt. Du er stedet hvor alt skjer. Du er bevissthet. Hva betyr egentlig det?

Noen mennesker tapper oss for energi og egger til konflikt slik at samværet blir belastende. Andre skaper en åpen, trygg og vitaliserende atmosfære. Hva kjennetegner de beste medmenneskene?

Hva skal vi gjøre når livet er utfordrende, stressnivået øker og vi mangler oversikt? Vi mener at det finnes et ”kart” som viser vei til et rikere liv, og dette kartet bør alle ha i bakhodet.

Psyken er som et hav: På overflaten er det bølger og uro, mens lenger nede i dypet er det ro og stillhet. I videoforedraget om mindfulness og følelser er tema hvordan meditasjon hjelper oss "ned i dypet".

Hva er mindfulness? Hva er effekten av mindfulness, og hvordan fungerer det? Et videoforedrag om hvordan mindfulness kultiverer tilstedeværelse, åpenhet, indre ro, mental styrke og emosjonell intelligens.

Selvutvikling handler om å se stadig nye sider ved seg selv, og i det man erkjenner nye aspekter ved seg selv, frarøver man disse aspektene evnen til å styre vårt liv. Her er en øvelse som kan utvide (selv)bevisstheten.

Anna våkner med smerter i muskulaturen, og legen sier det er tidlig tegn på alderdom. Aldringsprosessen kan minne oss om eksistensielle grunnvilkår, og få er forberedt på en slik følelsesmessig belastning.

Historisk sett har nok religion vært ”the only game in town” i forhold til menneskets eksistensielle behov, men kanskje kan psykologien by på vel så meningsfulle samtaler om livet, døden og våre åndelige behov?

I dypet av bevisstheten finnes det en dimensjon som både forskning og gamle visdomstradisjoner anerkjenner som kilden til mye helse og mental balanse. Se videoen om ”ditt sanne ansikt”.

Noen forsøker å flykte fra seg selv og livets krav, men livet innhenter oss alltid. Når vi forsøker å leve et liv for å tilfredsstille ytre forventninger, sosiale standarder eller andres behov, risikerer vi å miste oss selv.

Mange identifiserer seg i for stor grad med egne tanker og følelser, som om de inneholder sannheten om hvem vi er og definerer vår verdi som menneske. Dette kan være utmattende og kanskje roten til psykiske plager?

Forandringer i livet kan være angstprovoserende. Nye omstendigheter kan oppleves som en frihetsberøvelse, og psykiske spenninger kan komme som et resultat av mangel på utviklingsmuligheter.

Ensomhet kan handle om fravær av sosiale forbindelser, men det kan også innebære en uoverskridelig kløft, ikke bare mellom en selv og andre, men mellom en selv og verden.

Meningsløshet kan ramme mennesket som en uutholdelig følelse. Buddha lærte oss at meningsløshet bekjempes ved å la seg senke ned i livets elv og la spørsmålet drive vekk. Hva menes med det?

Barndommen har sårbare faser. Barnet gjennomlever stadig nye trinn i sin utvikling, og ved hvert utviklingssprang økes tilbøyeligheten til angst og uro. ”Friske barn” kan også utvikle symptomer i perioder.

Når døden viser seg, eller vi forstår at våre dager er talte, kommer et alvorlig sjokk for den som har fornektet døden gjennom hele sitt liv. Er det mulig å møte døden med åpne øyne? Er det sundt å erkjenne døden?

Mennesket ser ut til å være en meningssøkende av natur. Da er det tragisk at vi er født inn i en verden uten iboende mening. Mening er ikke noe som kommer av seg selv eller no vi kjøper, men noe vi må skape.

Som åndelig leder er Dalai Lama en liberal skikkelse. Han snakker ofte på tvers av ulike religioner og visdomstradisjoner, og han hevder at det viktigste er å utvikle våre grunnleggende menneskelige egenskaper.

Buddhismen er forankret i en historisk rikdom skapt av meditativ praksis og filosofisk tenkning. Dalai Lama inspirerer når han inkluderer både biologi, psykologi og spiritualitet i forståelsen av menneskets psyke.

Vi utvikles som mennesker i kontakt med andre, og mellommenneskelig tilknytning er avgjørende for vår eksistens. Er kjærlighet en overlevelsesmekanisme, eller et fenomen av mer åndelig karakter?

Jeg skulle ønske at Märtha Louise ikke snakket med Engler, men om spiritualitet i en naturalistisk kontekst. Kan vitenskap ”nøytralisere åndelighet” og gjøre femnomenet mindre mystisk og tilgjengelig for alle?

Opplysningstiden gir håp om at livets mysterier kan avsløres av vitenskapelige beregninger. Dermed drister man seg til å kaste Gud, spiritualitet, mystikk og mytologi ut med badevannet, men er det så lurt?

Franz Kafka er ekspert på livsangst og uro. Hans fabler har en eksistensiell undertone og kan fortelle oss mye om eksistensielle muligheter og begrensninger.

I følge skapelsesberetningen er mennesket spesielt fordi det er utstyrt med en sjel. Evolusjonsteori er ikke enig i denne konklusjonen. Spørsmålet er hva som gjør mennesket spesielt og hvordan vi kan forstå det.

Hva gjør oss til mennesker? Genetisk sett ligner vi apene på en prikk, men likevel er vi ganske forskjellige. Muligens er det språket som gjør den store forskjellen.

Mennesker forsøker ofte å finne seg selv i det de gjør, det de eier eller sosial status. Vi leter etter oss selv i omgivelsene, men finner bare tvil og angst. En trygg identitet er forankret på innsiden; der er også Lykken.

Det finnes mange ulike typer meditasjon men ulik effekt. Å meditere er ingen mystisk eller religiøs affære, men snarere en verdifull selvutviklingsteknikk for fysisk og psykisk helse hentet fra Østens tradisjoner.

Drømmer er kilden til troen på at det finnes noe bedre. Ved depresjon og livslede er drømmene idébasen som kan redde oss når vi føler at vi har nådd bunnen.

Mange av tankene våre er automatiske og ofte repeterer de seg selv uten vår bevisste innflytelse. Det skaper mentalt støy og anstifter angst og depresjon i følge Eckhart Tolle.

Selv om vi i et heldig øyeblikk føler oss lykkelige, så er det som regel en midlertidig følelse, og plutselig befinner vi oss atter en gang i den hverdagslige sumpen av stress, frykt, tvil og angst.