Oppmerksomhetstrening i praksis

Meditasjon og oppmerksomhetstrening handler om å forankre seg i øyeblikket og berolige ”tankekjør”. Øvelsen kan dempe stress, forebygge psykiske plager og styrke kroppen. Hvordan gjør man det?

Reich om et psykisk sykt samfunn

Wilhelm Reich var en kontroversiell psykoanalytiker som hevdet at det ikke fantes noe ”sykt” individ isolert sett, men at individets ”sykdom” alltid var et uttrykk for et tilsvarende ”sykt” samfunn.

Oppskrift på selvutvikling

Forskning viser at konstruktiv selvutvikling ofte handler om å engasjere seg i flere forskjellige utviklingspraksiser på en gang. Her ser vi på fire av de viktigste strategiene for personlig vekst og selvutvikling.

IKS møter WebPsykologen privat

Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser henvender seg for å snakke om psykologyrket, psykiske problemer, helbredelse, følelser og mye mer. En åpen samtale om erfaringer i møte med psykisk helse.

Pustens psykologi

Noen mener at de fleste mennesker puster feil på grunn av psykologisk ubehag som fører til kroppslige spenninger. Kan det hende at den bitre mannen med KOLS og Astma burde hatt samtaleterapi?

Mislykket, apatisk og tom innvendig

Mange mennesker vurderer sin egen verdi opp mot sosial status, og resultatet er ofte en følelse av tomhet. Godkjennelse fra andre bestemmer hvordan vi godtar oss selv. Hvordan kan man hvile i seg selv?

Skyld og skyldfølelse

Noen mennesker bærer på en feilplassert skyldfølelse som skaper angst og depresjon. Andre mangler skyldfølelse og lyver for å redde seg selv. Skyld regulerer vårt samspill, men feiljusteringer blir patologi.

Hva er et geni?

Geniet er en person som bryter ut av de eksisterende forståelsene og forlater den ”språklig inneklemte virkeligheten”. Han berører et landskap som ligger utenfor menneskelig erkjennelse og det kan være farlig.

Anoreksi og selvbilde

Behandling av spiseforstyrrelser er ofte vanskelig. Spørsmålet er hvordan man kan forstå pasientens forvrengte kroppsbilde. Hvordan er det mulig å se seg selv som tykk, når man nærmer seg dødelig undervekt?

Underkastelse på bekostning av egne følelser

Lydighet og lojalitet sørger for at mennesker når mål sammen, men ved blind konformitet risikerer vi å miste oss selv og vårt verdigrunnlag. Det kan være farlig!

Stor frihet og mye angst

I Sisyfos-myten tegner Camus et bilde av vår eksistens og den absurde opplevelsen når livets store fortellinger frarøves sin gyldighet. Stor valgfrihet kan skape angst, og Camus hevder at livslede er mangel på mytologi.

Personlighetsforstyrrelse som moderne angst

Freuds hysteriske pasienter avløses av mennesker som lider av apati, relasjonsfattigdom, tomhet, depersonalisering, emsomhet og eksistensiell angst.

Kafka om angst & eksistensiell uro

Kafka beskriver fremmedgjøringen og den eksistensielle krisen som dukker opp når mennesket ikke lenger finner mening i gudstro eller vitenskap, men må skape mening og sammenheng på egenhånd.

Postmoderne angst & identitetskrise

Descartes tviler derfor er han. Becketts romanfigurer tviler på samme måte, men de tviler så mye at de mister seg selv. Kan man gruble så mye på livet at alt blir fremmed og usikkert?

Den postmoderne idioten

Dostojevskij skrev om idioten som forsøkte å gjøre alle til lags. Nesten en parodi på egalitær postmodernisme hvor alle perspektiver er likestilte, noe som kan føre til handlingslammelse og intellektuell impotens.

Eksistensialisme & selvutvikling i lyset av Franz Kafka

Franz Kafka er ekspert på livsangst og uro. Hans fabler har en eksistensiell undertone og kan fortelle oss mye om eksistensielle muligheter og begrensninger.

Hva er psykiske lidelser?

Hva er angst, depresjon, personlighetsforstyrrelser og psykoser? I psykisk helsevern finner vi henholdsvis to svar på disse spørsmålene. Det ene handler om arv, og det andre handler om miljø.

Talegaver og språk skaper verden

Sosialkonstruksjonisme betrakter virkeligheten som en sosial konstruksjon. Språket både åpner og tvinger våre virkelighetsoppfattelser i forskjellige retninger, og den som har ordet i sin makt, skaper verden.

Mennesket har to hoder

Virkeligheten og vår indre modell av virkeligheten stemmer ikke alltid overens. Nervesystem fabrikkerer sin egen modell av virkeligheten, og denne kompliserte prosessen kan gi psykologiske forstyrrelser.

Kjedsomhet er en snikende fare

Langvarig stress fører til at man mister sin indre drivkraft. Man mister kontakten meg egne behov, og deretter oppleves alt som tungt og kjedelig. Neste skritt er utbrenthet på vei mot en ”indre død”.

Undertrykkelse av kvinner & sex

Abrahamsreligionene har alltid sett med strenge øyne på seksuell utfoldelse. Både Koranen og Bibelen legger morske føringer for kvinnens underdanige plass og Paven mot kondomer fører til HIV og Aidsepidemi.

Om å havne i Helvete

Over 40 % av jordens befolkning har en livsorientering preget av myter, konformitet og en streng Gud. Det er en lumsk verden med homofobi, demoner, Pastor Jan-Aage Torp og Ludvigsen fra bibelbelte i Sør.

Vil intolerant religion forsvinne?

Flere sosiologer har ment at religion faller på sin egen urimelighet når modernismen får et tilstrekkelig grep om tilværelsen, men det har ikke skjedd. Mange lener seg fortsatt ukritisk på åndelige autoriteter.

Snåsamannen vs skolemedisin

Legevitenskapen er skeptisk til Snåsamannens evner, men mye av befolkningen har tiltro til healing. Dette skaper en stivnakket debatt som bør nyanseres! Kampen står nok en gang mellom "kropp og sjel".

Stress på jobb & omorganisering

Ansatte som ikke involveres i bedriftens avgjørelser, føler seg ofte oversett. Det kan føre til lav arbeidsmoral, lite motivasjon og usikkerhet, hvorpå arbeidstakerne raskt rammes av stress, angst og utbrenthet.

Surrealismens psykotiske prosjekt

Surrealismen vil slipper alle bånd til normalitet, hvorpå den flyter avsted i en fremmed verden. Kunstneren søker den fryktelige fremmedgjøringen som den schizofrene fanges i.

Religion versus vitenskap

Hva er forholdet mellom religion og vitenskap? Intelligent design er et eksempel på at religion forsøker å bevise Gud med ”vitenskapelige” metoder. Ender det med kvasivitenskap? Er religion og vitenskap forenlig?

Positiv psykologi & hva er lykke?

Positiv psykologi handler om velvære, tilfredsstillelse, flyt, vekst, lykke, optimisme og håp. Forskning på området spør; Hva er lykke, hvordan finner man den, og varer den evig om man først har funnet den?

Kan man unngå midtlivskriser?

Midtlivskriser rammer med depresjon og tomhet. Det handler om biologi, men også psykologi og evnen til å skape mening. Ofte finner man livskraft ved å følge en drøm, mens på "autopilot" mister man seg selv.

Bibelen – En udugelig livsveileder

Hvem bestemmer hva vi skal forstå symbolsk og hva som er faktisk i bibelen? Bibelen kan forfekte nestekjærlighet, men også legitimerer hellig krig, fordømmelse av homofili, undertrykkelse av kvinner osv.

Er Jesus tvangsinnlagt på psyk?

Mange påstår å være den gjenfødte Mesias, og dermed er det ingen som tror på noen av dem. Deres budskap strider mot all fornuft, noe bibelen også gjør, men bibelen er ikke tvangsinnlagt.

Kritikk og kritiske personer

Det finnes to typer kritikk. Den ene er velmenende og upartisk, mens den andre kommer fra kritiske personer som kompenserer for sin egen følelse av misnøye ved å klage på andre. Hvordan ytrer vi og mottar kritikk?

Behandling av rusmisbruk

Avhengighet og rusmisbruk er alvorlig og vanskelig å behandle. I behandling er ikke alltid målsetningen total avhold, men stabilisering av narkotikamisbruket. Livslang oppfølging er ofte nødvendig.

Kan religiøse grupper mislede mennesker i krise?

I kriser skakes mennesket i dypet av sin eksistens. Meningen med livet svinner hen og veien tilbake handler om å skape ny mening. Prosessen er sårbar!

I begynnelsen var ordet, og ordet er utrolig!

Åpne språkspill utvidere menneskets horisont på nyskapende måter, mens dogmer fanger oss i destruktivt trangsyn.

Hvordan utvikles dårlig selvtillit

Dårlig selvtillit utvikler seg ofte fra tidlig alder. Vi ble forlatt, overbeskyttet, mishandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi speiler oss i alle svikene og tror vi er verdiløse. Hvordan kan vi forbedre lav selvfølelse?